Výzva č. 55: Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

Plné znění výzvy naleznete ZDE

Ve výzvě bude možné podpořit revitalizaci vybraných památek – obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny). Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

 

Výzva ŘO IROP bude zpřesněna podmínkami stanovenými ve výzvě místní akční skupiny (MAS). Více viz informace uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce integrovaných projektů CLLD pro tuto výzvu.

 

Základní identifikace

Specifický cíl: SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem   zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: stanoveno v příslušných výzvách příslušných MAS

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: stanoveno v příslušných výzvách příslušných MAS, maximálně do 31.10.2022

Výše dotace: stanovena podmínkami ve výzvách příslušných MAS

Stav výzvy: Výzva ŘO IROP bude zpřesněna podmínkami stanovenými ve výzvě MAS

 

Zacílení podpory

Aktivita Památky

  • Obnova památek
  • Restaurování části památek a mobiliářů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
  • Digitalizace památek a mobiliářů
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

 

Aktivita Muzea

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

 

Aktivita Knihovny

Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.