Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultur. dědictví – int. proj. IPRÚ

Plné znění výzvy naleznete ZDE

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii IPRÚ. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2023.

Celková alokace pro danou výzvu činí z Evropského fondu pro regionální rozvoj 503,9 milionů korun a ze státního rozpočtu 35,9 milionů korun.

Základní identifikace

Obor podnikání: památky, muzea, knihovny

Dotace na: revitalizaci a zatraktivnění památek

Výše dotace: max. 246,6 mil. Kč

Stav výzvy: program je v současné době otevřen

Datum vyhlášení výzvy: 20. 7. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává se do celkových výdajů projektu.

Hlavní podporované aktivity

 • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce)
 • obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí)
 • odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace)
 • rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení)
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky)
 • digitalizace památek a mobiliáře
 • pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny

Vedlejší podporované aktivity

 • osobní náklady projektového týmu
 • pořízení studie proveditelnosti
 • pořízení projektové dokumentace, EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, instalace a deinstalace předmětů)
 • pořízení exponátů, modelů a kopií
 • nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu
 • povinná publicita

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Aktivita Muzea

 • zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • konzervování-restaurování sbírkových předmětů
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • odstraňování přístupových bariér
 • digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • zabezpečení a osvětlení objektů
 • rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Knihovny

 • zvýšení ochrany knihovních fondů
 • konzervování-restaurování knihovních fondů
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • odstraňování přístupových bariér
 • digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
 • zabezpečení a osvětlení objektů
 • rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technol. zázemí

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu:

 • EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výši způsobilých výdajů na jeden projekt ŘO IROP nestanovil. Maximální výše celkových výdajů:

 • v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246,6 milionů korun
 • ostatní projekty 123,3 milionů korun

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Aktivita Památky

 • vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících

Aktivita Muzea

 • vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí
 • podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:
 • muzeum je zřizováno státem nebo krajem
 • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.

Aktivita Knihovny

 • knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny
 • zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Aktivita Památky

 • Památka je uvedena na některém ze seznamů:

Seznam světového dědictví UNESCO

Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví)

Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014

 • Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené památky

Aktivita Muzea

 • muzeum je zřizováno státem nebo krajem
 • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků
 • žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části

Aktivita Knihovny

 • knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
 • projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, a v době podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt
 • digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího projektu