Slovník pojmů

3E

Zásada řádného finančního řízení zahrnuje zásady účelnosti, efektivnosti (nebo také účinnosti) a hospodárnosti. Pojem 3E vychází z anglických ekvivalentů Effectiveness – Efficiency – Economy. Hospodárnost, efektivnost a účelnost definuje zákon o finanční kontrole č.320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


ABSORPČNÍ KAPACITA

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti operačního programu nebo subjektů (zejména potencionálních žadatelů) řádně využít prostředky poskytované z ESI fondů.


ADMINISTRACE PLATBY

Proces schvalování žádosti o platbu, zahrnující prvotní podání zjednodušené žádosti o platbu žadatelem, její kontrolu ze strany ŘO, včetně případného vrácení žádosti o platbu příjemci k dopracování, vystavení plné žádosti o platbu v podobě formuláře F1 manažerem ŘO, včetně generování souvisejících detailů platby, její schválení a proplacení příjemci. V případě administrace žádosti o platbu OSS a PO OSS k platbě na základě schválení F1 nedochází.


AKCE

Akcí se rozumí realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek za účelem obnovy, opravy, údržby, technického zhodnocení nebo pořízení hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících investičních a neinvestičních nákladů, potřebných k zajištění realizace akce, zejména přímé výstavby, rekonstrukce nebo modernizace budov, nákupu pozemků, budov a zařízení. Součástí akcí se rozumí např. i projektová příprava, inženýrská činnost, posudky, technický dozor stavebníka, projektový manažer apod. Akce je projektem, pakliže splňuje definici projektu.


AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Kritéria, včetně měřítek a základních podmínek, která musí být dosažena, aby mohly být akceptovány výstupy projektu (jednoznačný popis toho, co bude s výsledky projektu provedeno a za jakých okolností bude výsledek akceptován).


AKTUÁLNĚ PLATNÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY

Vnitřní předpisy Ministerstva kultury zavazují všechny nebo vybrané zaměstnance ministerstva. Člení se na řády, směrnice, opatření a metodické pokyny.


ALOKACE

Objem finančních prostředků z ESI fondů a zdrojů vnitrostátního spolufinancování určený pro členský stát, cíl, program či jeho součást, rok, případně výzvu.


AUDITNÍ ORGÁN

Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování systému řízení a kontroly programů a za vykonávání činností v souladu s čl. 127 obecného nařízení.


CELKOVÁ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na celé programové období.


CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE OČIŠTĚNÉ O PŘÍJMY

Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate (zjištěny jako celkové způsobilé výdaje po odečtení jiných peněžních příjmů a odečtení celkových způsobilých výdajů připadajících na příjmy dle čl. 61.)


CÍLOVÁ HODNOTA INDIKÁTORU

Na úrovni projektů je definována cílová hodnota jako plán indikátoru, k jehož dosažení se žadatel o podporu zavázal vůči poskytovateli podpory včetně data, kdy má být hodnoty dosaženo. Čisté příjmy Rozdíl mezi výnosy zvýšenými o případnou zůstatkovou hodnotu investice a provozními náklady projektu v rámci celého referenčního období.


CÍL PROJEKTU

Předpokládaný stav, který má být dosažen realizací projektu v definovaném čase.


ČINNOST (AKTIVITA, KROK)

Jednotka práce vykonávaná v průběhu projektu. Obvykle má očekávanou dobu trvání, očekávané náklady a očekávané požadavky na zdroje. Jejím výsledkem je dílčí výstup (produkt).


DÍLČÍ INDIKÁTOR

Indikátor, který vzniká v rámci rozpadového pravidla z primárního indikátoru. Příjemce se k jeho hodnotám v projektové žádosti nezavazuje, ale pro potřeby detailního monitorování ho musí sledovat v rámci realizace projektu. Dodatečná žádost o platbu Postup, kdy žádost o platbu vystavuje ŘO, zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany ÚOHS, OFS; pokud ŘO akceptuje stanovisko jiného subjektu, doplácí příjemci část způsobilých výdajů, která mu byla v rámci kontroly žádosti o platbu snížena.


DODAVATEL

Externí společnost / osoba poskytující zadávajícímu subjektu produkt či službu.


DOHODA O PARTNERSTVÍ

Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání ESI fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020.


DOSAŽENÁ HODNOTA INDIKÁTORU

Hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace programu/projektu). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž byly naměřené hodnoty indikátorů platné. V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru.


DOTACE

Peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a dále též peněžní prostředky z rozpočtu územních samosprávných celků poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. Pojem dotace má vazbu na pojem podpora, ale má užší vymezení, tzn. pojem podpora je obecnější pojem zahrnující např. i finanční nástroje. Jedná se o nenávratnou formu podpory.


ELEKTRONICKÉ TRŽIŠTĚ

Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek. Systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády ČR č. 343 ze dne 10. 5. 2010.


EVALUACE

Proces založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich design, implementace a účinky. Záměrem je vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost), dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti. Hodnocení se provádějí před zahájením programového období či vlastní realizace (ex ante), během nich (ad-hoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex post).


EVALUAČNÍ JEDNOTKA

Na úrovni programů jsou ustavena evaluační pracoviště tzv. evaluační jednotky ŘO, které provádějí či zajišťují realizaci evaluačních aktivit.


EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).


FÁZE

Technicky, organizačně nebo finančně definovaný časový úsek projektu, který je logicky řiditelný a obvykle končí dodáním požadovaného výstupu. Projekt může sestávat i z jediné fáze, pokud není požadováno podrobnější členění projektu


FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU

Speciální případ fáze představující konkrétní část životního cyklu projektu. Fáze životního cyklu projektu se mohou i překrývat.


FINANČNÍ PLÁN INTEGROVANÉ STRATEGIE

Finanční plán strategie ITI, CLLD, IPRÚ. Je zadáván nad úrovní jednotlivých operačních programů, ze kterých je financován, nicméně obsahuje i konkrétní finanční objem celkových výdajů, celkových způsobilých výdajů a požadovanou výši podpory z jednotlivých operačních programů. Dále obsahuje i předpokládaný finanční objem výdajů, které nebudou financovány z fondů ESIF.


FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU

Finanční plán projektu je povinná datová oblast žádosti o podporu. Na žádosti o podporu může být zadán automaticky (pokud je na výzvě vyplněna šablona finančního plánu), nebo ručně žadatelem. U plateb typu ex ante je ve finančním plánu registrována jak požadovaná předpokládaná výše zálohy, tak předpokládaná částka vyúčtování. Kromě požadovaných částek žadatel ve finančním plánu též uvádí předpokládané datum požadované zálohy a předkládaného vyúčtování. U etapových projektů mají jednotlivé záznamy finančního plánu vazbu na příslušnou etapu.


FINANČNÍ ÚTVAR

Útvar v rámci kapitoly státního rozpočtu, organizační složky státu nebo státního fondu, který provádí platby příjemcům z prostředků SR, resp. státního fondu, odpovídající podílu národního spolufinancování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU.


FORMA VEŘEJNÉ PODPORY

Vyjádření podpůrného opatření navenek. Z čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že veřejná podpora může nabývat jakýchkoliv forem. Příkladem mohou být dotace, úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou, daňové úlevy apod.


GARANT PROJEKTU

Organizační útvar MK / osoba, který/á vrcholově odpovídá za realizaci projektu, zajišťuje jeho řízení a případně i odpovědnost vůči poskytovateli / zprostředkovateli externího zdroje financování. Obvykle se jedná o ředitele odboru MK, který projekt realizuje, anebo ředitele / vedoucího PO MK.


HARMONOGRAM

Plán / seznam obsahující plánovaná data provedení jednotlivých činností a plnění milníků (tj. časový rozvrh / plán praktických kroků, které je potřeba provést při realizaci projektu).


HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Část procesu schvalování projektů, která zahrnuje fáze: kontrola formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a analýza rizik, které vykonává hodnotitel.


HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Souhrnné označení pro oblasti, které musí být zohledněny v nastavení a implementaci ESI fondů v souladu s čl. 7 a 8 obecného nařízení, konkrétně se rozlišují 3 horizontální principy: podpora rovných příležitostí a nediskriminace, podpora rovnosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj


HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT

Dle čl. 2 obecného nařízení jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které se podílejí na provádění pomoci z fondů ESI, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí


INDIKÁTOROVÁ SOUSTAVA

Indikátorová soustava je ucelený a koherentní systém indikátorů programu/Dohody o partnerství, který zahrnuje indikátory z úrovně projektů až na jednotlivé úrovně programu či Dohody o partnerství. Indikátorové soustavy slouží k průběžnému i následnému vyhodnocování naplňování stanovených cílů na jednotlivých úrovních implementace. Indikátorové soustavy programů jsou navázány na indikátorovou soustavu Dohody o partnerství.


INDIKÁTORY

Indikátor je nástroj pro měření cíle/plánu, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace. Indikátor musí být přesně definován a tvoří jej kód, název, jasná definice, měrná jednotka včetně popisu způsobu měření, zdroj údajů, výchozí, cílová a dosažená hodnota. Pojem „indikátor“ má stejný význam jako jeho český ekvivalent „ukazatel“.


INDIKÁTORY VÝSTUPU

Indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách či počtu kusů (jako např.: délka postavených železničních tratí v km, počet podpořených firem).


INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ

Integrovaná strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu/vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část.


INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE

Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí (pražská-středočeská, brněnská, ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická, ústecko-chomutovská aglomerace a olomoucká aglomerace), z nichž každá může předložit ke schválení a realizaci pouze jednu integrovanou strategii.


INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů. Integrovaný plán rozvoje území Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.


INTEGROVANÝ PROJEKT

Typ projektu, který je realizovaný v rámci integrovaného nástroje a který naplňuje integrovanou strategii rozvoje území. Integrovaný přístup Princip věcné (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojitém území) a časové (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanosti intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území.


INVESTIČNÍ AKCE

Viz akce.


INVESTIČNÍ PRIORITA

Priority specifikované ve specifických nařízeních k EFRR, ESF a FS, které naplňují jednotlivé tematické cíle definované v obecném nařízení a které mohou být z daného fondu podporovány.


KARTA PROJEKTU

Základní přehledová data (metadata), která se o každém projektu evidují a podle reality aktualizují v řízeném úložišti.


KATEGORIE INTERVENCÍ

Statistický nástroj EK definovaný v čl. 96 (2) obecného nařízení a čl. 8 (2) nařízení o EÚS, který blíže identifikuje charakter operací podporovaných z ESI fondů z hlediska různých aspektů. Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, konkrétně oblast intervence, forma financování, typ území, mechanismus územního plnění, tematický cíl (pouze pro EFRR a FS), vedlejší téma ESF (pouze pro ESF), ekonomická aktivita a lokalizace.


KOMPLEMENTARITA

Vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů, mezi programy ESI fondů a unijními nástroji či národními programy, mezi programy cíle 1 a cíle 2 ESI fondů, v rámci kterých jsou zamýšlené obdobné, související či navazující intervence, které se vzájemně kombinují a doplňují. Doplňkovost lze charakterizovat z pohledu (hlediska): a) sektorového, kdy dochází k doplňkovosti intervencí v rámci ucelené oblasti, případně sektoru, b) územního, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ území, c) příjemce/žadatele, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ příjemce/žadatele, přičemž některé vazby mohou být chápány kombinací více hledisek. Cílem je využit potenciálu vzniklého možností doplňkově (kombinací podpor) naplnit tematické cíle, příp. Strategii 2020. Vzájemnou koordinací tak dojde ke komplexnějšímu zajištění potřeb/cílů. Dílčím cílem je i paralelně zabraňovat překryvům v navrhovaných opatřeních/operacích. Komplementarita je sledována pro potřeby hodnocení Dohody o partnerství a jednotlivých programů. Komplementarita nevyžaduje podmíněnost realizace komplementární intervence, může být realizována samostatně. U komplementarit nebude vyžadována konkrétní návaznost dvou a více projektů.


KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni. Organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv.


KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT

Strategické plány sociálního začleňování jsou vyhrazeny pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit komplexním způsobem, tj. řeší následující oblasti: zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání a bezpečnost. Důležitým aspektem implementace projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování je realizace věcně i časově koordinovaných projektů z OPZ, IROP a OP VVV za metodické podpory ÚV ČR/Agentury pro sociální začleňování (ASZ), včetně přímé facilitační podpory procesů zaměstnanci ASZ na místě. Pro projekty realizované ve vyloučených lokalitách je řešené území zpravidla definováno územním obvodem obce s rozšířenou působností (řešení všech sociálně vyloučených lokalit v daném území) – na základě dohody místních aktérů může být však řešené území upraveno (rozšířeno = společný postup např. pro území 2 obcí s rozšířenou působností nebo zúženo = řešení jen části území obce s rozšířenou působností). Území vyčleněná pro podporu v rámci Strategického plánu sociálního začleňování se nesmějí překrývat. V případě OPZ je tento nástroj využíván v rámci implementace prioritní osy 2, investiční priority 2.1 (Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti) – jedná se však pouze o jeden ze způsobů, jak projekty v této investiční prioritě implementovat. V případě podpory zaměstnatelnosti mohou být určité aktivity, zejména z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a veřejných služeb zaměstnanosti, tj. z oblasti prioritní osy 1, řešeny také v oblasti dotýkající se sociálně vyloučených lokalit, v těchto případech se ovšem nejedná o integrovaný nástroj.


KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

Princip křížového financování umožňuje v projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v rámci limitu 10 % finančních prostředků poskytovaných EU na prioritní osu operačního programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a naopak. Musí být dodržena pravidla způsobilosti uplatňovaná na daný fond a takto financované výdaje musí být nezbytné k uspokojivému provedení operace a přímo s ní souviset. Křížové financování není platné pro programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce.


KVALITA

Celkový souhrn vlastností a charakteristik produktu, který se týká schopnosti produktu uspokojit stanovené nebo implicitní potřeby.


LIMIT ČERPÁNÍ PRO ROK N+3

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o předběžné platby. Metodické doporučení Metodický dokument pro některou z oblastí implementace ESI fondů, který je pro jednotlivé OP pouze pomůckou, nepředstavuje závazná pravidla.


METODICKÝ POKYN

Závazný metodický dokument upravující význačné oblasti implementace ESI fondů. Milníky Milníky jsou průběžné cíle pro prioritní osy/priority Unie, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k určitému termínu. Milníky jsou pro každý operační program/Program rozvoje venkova stanoveny


METODIKA

Souhrn doporučených praktik a postupů, strukturovaně popisující celý životní cyklus určité entity a ukotvující CO, KDO a JAK má vykonat k dosažení stanovaného cíle projektu.


METRIKA (INDIKÁTOR)

Objektivně změřitelný a ověřitelný ukazatel (parametr), který slouží k změření výsledné kvality produktu.


MILNÍK

Jasně definovaná významná událost projektu, ve které se měří rozpracovanost produktů. Milník představuje bod zpětné kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo body přejímky. Milník má v harmonogramu projektu nulovou délku trvání.


MÍRA (INTENZITA) VEŘEJNÉ PODPORY

Procentuální podíl způsobilých výdajů, který může být kompenzován prostřednictvím veřejných prostředků. Místní akční skupina Místní akční skupina navrhuje a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s čl. 32–35 obecného nařízení. MAS může mít buď formu partnerství s právní subjektivitou, kdy se partneři spojí v rámci vytvoření společné struktury, nebo může mít formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osoby na základě smluv mezi touto právnickou osobou a partnery. MAS v ČR sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s., jež je partnerem na národní úrovni pro spolupráci s dalšími subjekty, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.


MONITORING

Kontinuální sledování a dohlížení plnění nadefinovaných a dohodnutých podmínek.


MONITOROVACÍ VÝBOR

Výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu. Monitorovací výbor plní funkce v souladu s čl. 49 obecného nařízení a dále specificky dle čl. 110 obecného nařízení, resp. čl. 74 nařízení o EZFRV, nebo čl. 113 nařízení o ENRF. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci příslušných řídicích a koordinačních subjektů a partnerů (např. odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.).


MONITOROVÁNÍ

Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partnerství. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a pokroku v realizaci projektů, operačních programů či Programu rozvoje venkova a Dohody o partnerství a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např. indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu/programu/Dohody o partnerství.


NÁKLAD

V peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba ekonomického zdroje, která je obvykle spojená se současným nebo budoucím výdajem peněz. Ve finanční terminologii jde o snížení hodnoty aktiv nebo zvýšení pasiv.


NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020

NČI 2014+ definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů – tedy požadovaných dat – indikátorů). Jedná se o nástroj, který v případě nutnosti umožňuje reagovat na potřeby programů a systému monitorování a evaluace. Správcem NČI 2014+ je MMR-NOK.


NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI A ŘÍZENÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.


NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ

Souhrnné označení pro národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje, pokud je soukromé financování zapojeno do národního spolufinancování. (V případě OPZ jsou soukromé zdroje vždy součástí národního spolufinancování, označují se proto v MS2014+ jako „národní soukromé zdroje“; označení „soukromé zdroje“ není pro OPZ využíváno, protože v MS2014+ identifikuje soukromé zdroje, které do národního spolufinancování zahrnuty nejsou.)


NESROVNALOST

Porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. V případě vyměření odvodu za PRK dle zákona o rozpočtových pravidlech a dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zásadně platí, že v důsledku PRK došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje. Za nesrovnalost se však nepokládá provedení neoprávněného výdaje OSS za předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu ze strany ŘO. Za nesrovnalost se dále nepokládá provedení neoprávněného výdaje na úrovni příjemce, pokud se jedná o dotaci poskytovanou v režimu ex ante a zároveň za předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu. Tyto případy však představují podezření na PRK a jsou předávány příslušným orgánům finanční správy. Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.


NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů, neboť nejsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly nebo dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory či podmínkami právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.


NOSITEL INTEGROVANÉHO NÁSTROJE

Odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování integrované strategie rozvoje území. V případě CLLD se jedná o MAS. V případě ITI a IPRÚ je nositelem IN (1) jádrové město aglomerace, (2) dobrovolný svazek obcí, (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.


ODBORNÝ GARANT

Organizační útvar MK / osoba, který/á posuzuje a schvaluje z věcného (odborného) hlediska identifikovaný projektový námět a připomínkuje Projektový záměr a další dokumenty projektu. Podílí se i na realizaci projektu a je zástupcem budoucích uživatelů výstupů / produktů projektu.


OPERACE

Souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídicím orgánem dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro dotyčný program a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit, k nimž se vztahují.


ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

Ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. OSS není právnickou osobou a její jednání je jednáním státu. Pravidla financování OSS stanoví zákon o rozpočtových pravidlech a při realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU postupuje v souladu s pravidly nastavenými ŘO pro daný OP a dalšími závaznými metodickými dokumenty. OSS hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly SR, a její příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji SR. Každá OSS je povinna zřídit u České národní banky jeden příjmový a jeden výdajový účet SR, pokud MF neschválí OSS výjimku. Partneři dle čl. 5 obecného nařízení Subjekty zapojené do přípravy, monitorování a evaluace implementace Dohody o partnerství a programů v souladu s čl. 5 obecného nařízení a delegovaným aktem pro kodex chování.


PLATBA EX ANTE

Postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup/aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje.


PLATBA EX POST

Postup, kdy příjemce může předložit zjednodušenou žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.


PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU a certifikaci výdajů v souladu s čl. 126 obecného nařízení.


PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU (REGISTR RIZIK)

Dokument popisující identifikovaná potenciální rizika realizace projektu včetně návrhů jejich preventivních a nápravných opatření.


POČÁTEČNÍ PŘEDBĚŽNÁ PLATBA

Jedná se o finanční prostředky, které představují určité procento z celkové alokace programu na programové období 2014–2020 a které EK poskytuje členskému státu, konkrétně na účet Platebního a certifikačního orgánu, ve splátkách v letech 2014, 2015 a 2016.


PODNIK

Vymezení žadatele/příjemce jako podniku ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU nezávisí na jeho právním postavení (zda byl zřízen podle veřejného nebo soukromého práva), na způsobu jeho financování nebo ekonomické povaze (tzn. na tom, zda vytváří či nevytváří zisk). Rozhodující pro to, aby byl příjemce považován za podnik, je skutečnost, zda vykonává ekonomickou činnost, což je činnost spočívající v nabídce zboží a/nebo služeb na určitém trhu. Podnikem tak může být spolek, obec, nebo akciová společnost. Pojem podnik ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU nelze zaměňovat s pojmem „podnik“ podle českého práva.


PODPORA

Pojem, který vyjadřuje obecně příspěvek příjemci z EU (fondů ESI) a národních zdrojů, dále se dělí na návratnou podporu (rizikový kapitál, půjčky, záruky atd.) a nenávratnou podporu (viz pojem dotace). Tato podpora se dále člení dle zdrojů financování (viz pojem zdroj financování), zastoupení jednotlivých zdrojů financování pak určují poměry financování.


POSKYTNUTÍ PODPORY

Podpora se považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá podle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na podporu právní nárok, a to bez ohledu na to, kdy byla podpora danému podniku vyplacena.


POSKYTOVATEL PODPORY

Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.


PRACOVNÍ TÝM

Osoby pracující na realizaci projektu přímo podřízené Vedoucímu pracovního týmu a Projektovému manažerovi.


PRAVIDLO N+3

Kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů dle čl. 86 a 136 obecného nařízení. Jedná se o alokaci na rok n, která musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, v terminologii EU tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, v tomto případě Českou republikou, resp. dotčeným programem.


PRÁVNÍ AKT O POSKYTNUTÍ/PŘEVODU PODPORY

Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování.


PRINCIP PARTNERSTVÍ

V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu.


PRIORITNÍ OSA

Základní stavební jednotka operačního programu spolufinancovaného z ESI fondů. Dle příslušných ustanovení obecného nařízení i specifických nařízení k jednotlivým fondům prioritní osa naplňuje jeden nebo více investičních / jeden nebo více tematických cílů. Dle příslušných ustanovení obecného i specifických nařízení k jednotlivým fondům je prioritní osa spolufinancovaná z jednoho nebo více fondů. Prioritní osa je pojem platný pro operační programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS, priorita Unie je pojem platný pro operační program spolufinancovaný z ENRF a program spolufinancovaný z EZFRV.


PRO RATA VZOREC

Určuje poměry, ve kterých se finanční data projektu (poměry financování, finanční plán, detaily plateb) rozdělují mezi více kategorií regionu. Proces schvalování projektů Celý proces schvalování projektů od podání žádosti o podporu na řídicí orgán do vydání/podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.


PROCES

Soubor aktivit, které jsou nějak zaměřeny a mají obvykle očekávanou dobu trvání, očekávané náklady a očekávané požadavky na zdroje (tj. aktivity, které je potřeba realizovat pro dosažení konkrétních výsledků). Výsledkem procesu je dílčí výstup (produkt).


PRODUKT

Výrobek, vytvořená hodnota, výsledek, výstup činnosti. Produkt může představovat souhrn dílčích subproduktů.


PROFIL ZADAVATELE

Elektronický nástroj definovaný dle § 17 písm. w) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání zakázek. Program (Operační program/Program rozvoje venkova) Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi.


PROGRAM

Portfolio projektů vybraných, plánovaných a řízených koordinovaným způsobem.


PROJEKT

Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rámec naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.

Projekt je jednorázová aktivita, která je prováděna za účelem dosažení předem stanoveného cíle, v plánovaném čase, při vynaložení jednorázových lidských a materiálních zdrojů a která nespadá do běžné činnosti organizace.

Projekt musí splňovat minimálně jeden z těchto znaků:

    1. Vazba na strategii MK / resortu MK / resortní organizace MK (je prostředkem k naplňování strategie)
    2. Vazba na agendu veřejné správy
    3. Nezbytnost nastavení organizační struktury – (věcný) přesah přes více organizačních útvarů (resortní) organizace nebo přes více organizací resortu MK (včetně přesahu do prostředí MK)
    4. Spolufinancování z finančních prostředků Evropské unie (dotace, granty) nebo jiných mimorozpočtových prostředků

Projekt musí splňovat minimálně jeden z těchto znaků:

  1. Finanční rozsah ≥ 0,5 mil. Kč
  2. Délka trvání ≥ 3 měsíce


PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Tým vytvořený pro koordinaci množiny procesů a metodologií podpořených informační technologií. Zabezpečuje mechanismus řízení projektů se zajištěním návazností na ostatní řídící mechanismy v organizaci.


PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.


PROJEKTOVÝ MANAŽER

Osoba zodpovědná za realizaci a dokončení stanovených cílů projektu. Jedná se o osobu s celkovou odpovědností a autoritou požadovanou pro dokončení projektu.


PROJEKTOVÝ PLÁN

Dokument definující, jak je projekt naplánován a jak má být realizace projektu organizována, vykonávána, monitorována a kontrolována. Projektový plán definuje cíle projektu, hlavní produkty, milníky, činnosti a zdroje potřebné na realizaci projektu.


PROJEKTOVÝ TÝM

Tým osob řízený Projektovým manažerem, který na výkonné úrovni řídí a realizuje projekt na každodenní bázi. Skládá se ze zástupců jednotlivých odborných i neodborných oblastí a plní úkoly podle schváleného Harmonogramu, Rozpočtu a rozhodnutí Řídícího výboru.


PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Základní dokument projektu vymezující rámec projektu, tj. cíle projektu, zdroje financování, způsob realizace, časový harmonogram, předpokládané výstupy projektu atd.


PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

Přehled zdrojů financování je součást strukturovaných dat projektu, kde je zachycena konkrétní výše jednotlivých zdrojů financování během životního cyklu projektu. Dále je tento přehled zdrojů financování v konkrétní výše pro jednotlivé zdroje v MS2014+ zobrazen i pro operační program a jeho části, globální grant, finanční nástroj, integrované strategie.


PŘEPLATEK

Část podpory vracená příjemcem mimo režim vratek, např. z důvodu vyplacení vyšší zálohy z ŘO, než činí finální vyúčtování příjemce. Je vždy registrován jako záporná částka a související detail platby má příznak „přeplatek“.


PŘÍJEM

Přírůstek peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů bez ohledu na účel jejich použití.


PŘÍJEMCE

Veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájení, realizaci či udržení operace spolufinancované z ESI fondů, který na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a při splnění v něm stanovených podmínek předkládá ŘO nebo zprostředkujícímu subjektu nebo platební agentuře žádost o platbu (resp. jednotnou žádost o dotaci) a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpočtů.


PŘÍSPĚVEK UNIE

Část podpory poskytnuté dané operaci/programu z fondů ESI. Dělí se dále dle konkrétních fondů ESI na Fond soudržnosti (FS), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Evropský sociální fond – podpora zaměstnanosti mladých (YEI), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (ENZRV), Evropský námořní rozvojový fond (ENRF). Refundace Proplacení prostředků státního rozpočtu z fondů ESI, které byly použity v rámci předfinancování operací: Realizuje PCO na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu.


RIZIKO

Neurčitá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cílů projektu (riziko znamená určité nebezpečí a pravděpodobnost nezdaru projektu).


ROLE

Funkční zodpovědnost, zastávaná jednou či více osobami nebo organizačními jednotkami.


ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Princip rovných příležitostí patří mezi základní horizontální priority (témata) EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol aj., souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů.


ROZPOČET PROJEKTU

Celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase


ROZPOČTOVÁ SKLADBA

Jednotné třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.


ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Nejvyšší úroveň řízení projektu, která odpovídá za průběžnou kontrolu realizace projektu, za odsouhlasení výsledků projektu a rovněž za dodržování jejich strategického zaměření. Řídící výbor zejména kontroluje (prostřednictvím Status reportů projektu) a schvaluje činnost Projektového manažera. Řídící výbor přijímá rozhodnutí po eskalacích Projektovým manažerem a pověřuje Projektového manažera vykonáním těchto rozhodnutí. Řídící výbor schvaluje zahájení změnových řízení vč. např. předčasného ukončení projektu. Řídící výbor je sestaven při přípravě projektu. Řídící výbor je aktivní zejména v případě eskalace problémů a v případě, že je realizace projektu nějakým způsobem ohrožena. V případě bezproblémových projektů není nezbytné, aby se Řídící výbor scházel.


ŘÍZENÉ ÚLOŽIŠTĚ

Řízené úložiště (řízené ve smyslu s řízenými oprávněními uživatelů) je elektronické úložiště pro ukládání, sdílení a archivaci dokumentace ke každému projektu.


ŘÍZENÍ KVALITY

Proces realizovaný v průběhu projektu za účelem kontroly kvality realizace jednotlivých procesů životního cyklu projektu a výstupů projektu.


ŘÍZENÍ PROJEKTU

Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené (účinné a efektivní dosahování nadefinovaných změn).


ŘÍZENÍ REALIZACE PROJEKTU AD-HOC STYLEM

Z důvodu vzniku nepředvídatelné situace / vývoje projektu (mimo schválený Projektový plán) musí být stanoveno opatření pro určitý účel / řešení dané situace. Tento způsob řízení realizace, který vznikl ve většině případů z popudu nově vyvstalých skutečností, je řízení ad-hoc stylem z důvodu vyřešení neplánované situace. Jedná se o nesystémové řízení za účelem narovnání vzniklé situace a nastolení pokračování realizace projektu dle stanoveného Projektového plánu.


ŘÍZENÍ RIZIK

Strukturovaný přístup k identifikaci, vyhodnocování, ošetřování, monitorování a průběžné kontrole rizik, která mohou vzniknout v průběhu realizace projektu


ŘÍZENÍ ZMĚN PROJEKTU

Proces identifikace, dokumentace, schvalování a realizace změn v rámci projektu.


SEZNAM OPERACÍ

Seznam všech operací podpořených z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020 je veřejně přístupný na centrálních stránkách pro ESI fondů provozovaných MMR-NOK. Sestava je generována vždy na začátku kalendářního měsíce a obsahuje kompletní seznam projektů s uvedením názvů a částkou, kterou byl projekt podpořen. Do seznamu jsou zahrnuty všechny operace, na něž byl uzavřen právní akt.


SPECIFICKÝ CÍL

Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority. Společné indikátory Indikátory výstupu a výsledku (v případě fondu EZFRV i dopadu) stanovené z úrovně Evropské komise za účelem agregace informací v členské zemi a napříč všemi členskými zeměmi EU. Seznam společných indikátorů je definován v rámci specifických nařízení. Indikátory z tohoto seznamu musí být v rámci soustavy využívány u všech intervencí tam, kde je to vhodné. Seznam společných indikátorů a jejich definic je automaticky součástí NČI 2014+.


SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC

Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU. Správce MS2014+ Subjekt pověřený nastavením a správou MS2014+ a odpovědný za technické řešení a funkčnost MS2014+.


STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Objem finančních prostředků v určitém časovém okamžiku implementace programu a jednotlivých úrovní programu, resp. realizace jednotlivých operací. Stav platby Stav platby zachycuje časový vývoj administrace platby  je registrován na formuláři žádosti o platbu a je jedním z atributů umožňujících monitoring administrace plateb.


STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje zaměřená na konkrétní subregionální oblasti území působnosti MAS definovaná čl. 33 obecného nařízení. Jedna z forem integrované strategie rozvoje území. Strukturální fondy Dílčí fondy EU, určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.


SUBJEKTY KOORDINACE A HORIZONTÁLNÍCH AKTIVIT

MMR-NOK, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, Centrální kontaktní bod sítě AFCOS.


SYNERGIE

Věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do dvou či více programů stejným nebo více žadateli/příjemci, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých programů ESIF a strategických cílů Dohody o partnerství. Synergie jsou sledovány z úrovně projektů a představují základ pro sledování na úrovni programů a také Dohody o partnerství.


TEMATICKÉ CÍLE

Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení.


TEMATICKÝ PŘÍSTUP

Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů.


TEORIE ZMĚNY

Teorie změny je definována pomocí 3 základních otázek: 1) Co chceme a můžeme změnit? – Jejíž podstata spočívá v definování konkrétních problémů, které chceme a jsme schopni intervencemi změnit. 2) Jak toho chceme dosáhnout? – Již v rámci tvoření strategie je nezbytné nastavit mechanismus konkrétního plnění strategie prostřednictvím definování jasných opatření a aktivit. 3) Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? – Součástí ex ante evaluace by mělo být ověření správného nastavení indikátorové soustavy a jejího vyhodnocení. Vedle předběžného hodnocení musí být také nastaven hodnoticí systém, který definuje způsob ověření plnění stanovených cílů v podobě indikativního evaluačního plánu.


TOLERANČNÍ MEZ/E

Definované odchylky (horní a dolní toleranční mez) od stanovené hodnoty, které stále ještě garantují správnost / úspěšnost.


TYPIZOVANÝ PROJEKT

Typizovaný (též typový) projekt je zobecněným pohledem na nejtypičtější průběh přípravy a realizace projektu. Zahrnuje tak všechny standardní kroky přípravy a realizace projektu, které se v rámci životního cyklu projektu vyskytují.
UDRŽITELNOST

Udržitelnost je doba, po kterou musí být výstupy projektu udržovány. Jedná se o po-investiční část, která je spojena zejména s provozními náklady. U každého projektu je třeba udržitelnost včas identifikovat, protože má dlouhodobý dopad na rozpočet organizace.


UŽIVATEL

Osoba nebo skupina, která bude využívat konečné výstupy projektu.


ÚZEMNÍ DIMENZE

Možnost koncentrace prostředků z programů ESI fondů ve specifických typech území, podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru).


ÚZEMNÍ PŘÍSTUP

Územně zacílená tematická intervence (plně či částečně zacílená intervence do vybraných území dle typologie území ČR, nebo do území státem podporovaných regionů, nebo do dalších území specificky vymezených podle jiných kritérií).


VEDOUCÍ PROJEKTU

Viz Projektový manažer


VEŘEJNÁ PODPORA

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo z veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem EU, a je tedy zakázaná. Výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory mohou být povoleny ve formě nařízení (např. blokové výjimky, podpora de minimis) či na základě individuálního rozhodnutí Evropské komise (tzv. notifikace).


VEŘEJNÝ SUBJEKT

Subjekt, který je založen nebo zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, má právní subjektivitu, a zároveň je financován převážně (tj. z více než 50 %) státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Jde zejména o Českou republiku, státní příspěvkovou organizaci, územní samosprávný celek nebo příspěvkovou organizaci, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jinou právnickou osobu, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně některým z výše uvedených subjektů nebo těmito subjekty ovládána nebo tento subjekt jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.


VEŘEJNÝ VÝDAJ

Výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. (Pokud jsou soukromoprávním subjektem poskytovány prostředky, které obdržel od veřejnoprávního subjektu společně s povinností poskytnout tyto prostředky dalšímu subjektu, jedná se o veřejný výdaj.)


VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.


VRATKA

Vratky představují nárok ŘO/PCO na část prostředků poskytnutých příjemci v případě, že byly tyto prostředky použity v rozporu s podmínkami řídicí dokumentace daného OP, v režimu porušení rozpočtové kázně, v režimu nesrovnalosti.


VÝDAJ

Úbytek peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů bez ohledu na účel jejich použití.


VÝCHOZÍ HONOTA INDIKÁTORU

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu/programu. Hodnota se během realizace projektu/programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty. U statistických indikátorů může dojít ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové řady.


VYJMUTÍ PROJEKTU Z FINANCOVÁNÍ

Rozhodnutí PCO, ŘO nebo jiného odpovědného subjektu či orgánu, že projekt nebo jeho část nebude nadále spolufinancována z prostředků z rozpočtu EU.


VYPLACENÍ PODPORY DE MINIMIS

Převedení výhody plynoucí obvykle ve formě finančních prostředků na účet příjemce, případě termín odpuštění povinné platby apod.


VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva obsahuje informace o implementaci operačního programu nebo Programu rozvoje venkova a jeho priorit v předchozím rozpočtovém roce s odkazem na finanční údaje, společné i specifické indikátory a cílové hodnoty indikátorů, včetně změn v hodnotách indikátorů, a případně milníků vymezených ve výkonnostním rámci. Výroční zprávy předkládá členský stát Evropské komisi pro všechny programy spolufinancované z ESI fondů v letech 2016 až 2022. Podrobnosti předkládání výročních zpráv upravuje čl. 50 obecného nařízení a dále čl. 111 obecného nařízení, čl. 138 návrhu nařízení k ENRF a čl. 75 nařízení o EZFRV.


VÝZVA

Aktivita řídicích orgánů či zprostředkujících subjektů operačních programů či Programu rozvoje venkova vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.


ZADAVATEL

Každý příjemce, který provádí výběrové/zadávací řízení.


ZÁSTUPCE GARANTA

Zástupce garanta projektu může být osoba jmenovaná (pověřená) garantem projektu k zajišťování vybrané agendy. Například v případě ředitele odboru MK se jedná o zástupce ředitele odboru. V projektovém záměru by měly být jasně uvedeny odpovědnosti zástupce garanta.


ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

Způsob vykazování nákladů projektu, kdy jsou omezeny požadavky na finanční reporting (podklady) a doložení výdajů ze strany příjemce souvisejícími účetními doklady, příp. jsou tyto požadavky nahrazeny podmínkou dosažení definovaných milníků a výstupů nebo předem stanoveným postupem pro vyčíslení způsobilých výdajů; variantami jsou nepřímé náklady, paušální neboli jednotkové náklady a jednorázové částky.


ZPŮSOBILÝ VÝDAJ

Výdaj vynaložený na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metodickým pokynem MMR-NOK a dalšími pravidly stanovenými řídicím orgánem pro daný operační program.


ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU

Časová souslednost projektu, která je ohraničena začátkem a koncem projektu.