Seminář Přestavlky

 

Ve dnech 27. a 28. března 2019 se konal první letošní seminář nazvaný Výměna zkušeností příjemců ESIF v resortu Ministerstva kultury – diskusní panel k aktuálnímu stavu realizovaných projektů. Akce se konala pod záštitou ředitelů Odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Josefa Prakse a Odboru příspěvkových organizací Ing. Michala Mejdrecha, Ph.D.

Po úvodní prezentaci Projektové kanceláře, ve které byli účastníci seznámeni s aktuální situací v oblasti projektového řízení, zejména postupu činností na probíhajících projektech a novinek z Centra pro regionální rozvoj České republiky a řídicího orgánu IROP, byl účastníkům předložen aktuální harmonogram projektu MK ČR a Evropské komise nazvaný “Podpora dosažení shody IT systémů resortu MK ČR s GDPR“.

Následoval hlavní bod programu, kterým bylo představení aktuálního stavu a výměna zkušeností z realizovaných projektů. První den byly prezentovány projekty:

  • Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře
  • Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Moravské galerie v Brně
  • Národní eKnihovna prezentovaná zástupci Národní knihovny ČR
  • Hudební nástroje v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury

a tři projekty prezentované zástupci Národního památkového ústavu:

  • Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě
  • Klášter Kladruby – Život v řádu
  • Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Druhý den pak následovalo představení aktuální situace na dalších neméně zajímavých projektech Moravské zemské knihovny a Národního technického muzea:

  • Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK
  • Rozvoj depozitárního areálu NTM Čelákovice
  • Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Z velmi pozitivních ohlasů, kterých se nám dostalo od účastníků bezprostředně po skončení akce, je více než zřejmé, že tento formát výměny zkušeností je velmi přínosný a je o něj velký zájem, takže na něj určitě budeme v budoucnu navazovat ať již představením dalších projektů, tak postupu a vypořádání problematických částí již představených projektů.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE.

Upřesnění podmínek čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu a na projektové řízení

ŘO IROP dne 19. 2. 2019 Závazným stanoviskem č. 12 upřesnil podmínky čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu, náklady na projektové řízení, příp. osobní náklady manažera projektu, v SC 3.1 Kultura, v SC 2.1 pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb a v SC 4.1 pro aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Kulturní dědictví.
Výdaje na osobní náklady manažera projektu, členů projektového týmu a na úhradu nákladů na projektové řízení nelze v průběhu realizace projektu navyšovat. Maximální výše těchto výdajů pro projekt je stanovena v Rozpočtu v MS2014+ v době schválení projektu Řídicím orgánem IROP. Všechny předložené žádosti o změnu a dosud nepředložené žádosti o změnu na navýšení těchto výdajů budou zamítnuty. Další informace naleznete ZDE.

CRR pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje CRR od 1. 3. 2019  osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita CRR je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

Centrum současně sděluje, že povinnost předložit dokumentaci k zakázce byla splněna samotným předložením dokumentace, žadatel/příjemce není povinen vyčkat na stanovisko CRR a může zahájit zadávací/výběrové řízení i bez stanoviska Centra. Uzavřít smlouvu či dodatek může žadatel/příjemce ihned poté, co nastanou zákonné podmínky, resp. podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

Kontrola předložené dokumentace bude provedena nejpozději před schválením první žádosti o platbu, ve které budou výdaje z této zakázky uplatněny. 

Pokud bude ze strany Centra konzultace poskytnuta, doporučuje Centrum žadateli/příjemci, aby výstupy z konzultace zapracoval do příslušné dokumentace k zakázce. Odpovědnost za zapracování výstupů konzultace do příslušné dokumentace k zakázce je v plné kompetenci a odpovědnosti žadatele/příjemce.

Workshop ke sběru dat

Projektová kancelář uspořádala ve středu 16. ledna 2019 workshop k aktuálnímu systému sběru dat. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti vyplňování sběrných formulářů, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry a zároveň měli možnost předat relevantní data, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2020 a následující roky.

Aktuální formuláře sběru dat jsou ke stažení ZDE.

Slavnostní zahájení projektů na Šternberku

Ve čtvrtek 21. 12. 2018 byly za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a vrcholných představitelů Národního památkového ústavu slavnostně zahájeny projekty na obnovu státního hradu Šternberk. Konkrétně se jedná o projekt Šternberské hradní návrší „Čas proměn hradního parku a podhradí“ spolufinancovaný z IROP SC 3.1 a projekt Státní hrad Šternberk – restaurování souboru kachlových kamen spolufinancovaný z IROP SC 4.1.

Na projektech v celkové hodnotě dosahující téměř 52 milionů korun se finančně podílela Evropská unie, a to částkou přesahující 43 milionů korun. Evropské strukturální a investiční fondy tak představují jedinečnou příležitostí investovat do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České republiky.

Hlavním cílem projektů je výrazné zlepšení technického stavu exteriéru i interiéru národní kulturní památky, jež je jednou z dominant olomouckého regionu a která přispěje ke zvýšení atraktivity celého území. Významně se rozšíří nabídka služeb a odstraní přístupové bariéry. Obnovou přístupových prvků pro pohyb návštěvníků, budováním WC, pokladny, informačního centra, klidové zóny a bezbariérových prvků, bude tento funkční celek vnímán jako komplex s hodnotou nemovité kulturní památky. Zvýší se ochrana památky obnovou oplocení s nově zavedeným pobytovým režimem, čímž dojde k zatraktivnění pro návštěvníky hradu. V neposlední řadě budou rozšířeny možnosti stávající nabídky kulturně-společenských aktivit.

 

Po realizaci projektu budou v rámci funkčního celku podpořeného projektem vytvořeny 2 nové okruhy s průvodcem a 1 okruh (expozice) bez průvodce a 1 volně přístupný objekt.

– Samostatná expozice v prostorách vstupního objektu – strážního domku – “Páni na Šternberku”

– Samostatná prohlídka ledovny

– Zpřístupnění objektu nazývaného skleníkem

Zahájení projektů Národního technického muzea

 

Za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra byly v prostorách budoucího muzea na Masarykově nádraží v Praze ve čtvrtek 29. 11. 2018 slavnostně zahájeny projekty Národního technického muzea Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ a „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM.

Národní technické muzeum uspělo s těmito projekty za více než 60 milionů Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: “Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví”, kolové výzvy č. 76: “MUZEA II”, která je jedinečnou příležitostí zachování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví České republiky.

V případě projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ je základním záměrem projektu dlouhodobé uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového fondu se jedná o vybudování nové depozitární plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů.

Předmětem projektu “Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM” je provedení kompletní restaurátorské obnovy unikátních sbírkových předmětů – třech parních lokomotiv, které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM. Lokomotivy jsou v současné době uchovávány v nevyhovujících podmínkách a jejich technický stav a nekompletnost neumožňuje jejich prezentaci veřejnosti. Lokomotivy budou přesunuty do objektu Montovny, který je pro jejich bezpečné uložení připraven. Součástí projektu je rovněž instalace zabezpečovacích systémů do objektu Montovny.

Projektový management v praxi

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2018 se ve školícím středisku NKÚ v Přestavlcích konalo tradiční podzimní několikadenní setkání Projektové kanceláře MK se zástupci příspěvkových organizací na téma Projektový management v praxi.

Zahájení semináře jako již tradičně patřilo metodickému řízení v rámci resortu MK, na které navazovalo krátké, avšak intenzivní školení zaměřené na pravidelný sběr dat z příspěvkových organizací. Projektová kancelář představila nástroj pro efektivní sběr informací a údajů, díky kterému vytvoří robustní systém sledování potřeb (SSP) a plánování financí akcí podporovaných z ESIF.

Velkou pozornost přadstavovalo téma nazvané Veřejnosprávní kontroly a Metodické a kontrolní návštěvy. Prezentace byla zaměřena na výstupy a výsledky již ukončených kontrol, jejichž více či méně závažná zjištění mohou sloužit jako příklady toho, na co si dávat při řízení projektu pozor.

V rámci setkání byly prezentovány pokroky v již schválených resortních ICT projektech a představena nová Metodika řízení ICT projektů, která vychází z principů Metodiky projektového řízení Ministerstva kultury, avšak s větším důrazem na specifika ICT projektů, podporuje naplňování principů eCulture MK ČR a Enterprise architektury MK ČR směrem k eGovernmentu, přináší jednotný architektonický pohled v rámci Národního architektonického plánu, upřesňuje řízení ICT projektů a dává vodítka a best practices.

Prezentace Evaluace projektového řízení vycházela z výsledků a zjištění zpracovaných v dokumentu 1. průběžná evaluační zpráva projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“. Zaměřila se na základní cíle evaluace, jakými jsou zmapování rámcového kontextu projektu, zachycení intervenční logiky v podobě teorie změny, navržení struktury a zaměření evaluace v dalších letech realizace projektu a v neposlední řadě návrh harmonogramu pro rok 2019 a vytvoření rámce pro 2. průběžnou evaluační zprávu.

Pravidelně vysokou odbornost a sledovanost mělo vystoupení Mgr. Martina Hanuše věnované palčivému tématu veřejných zakázek. Účastníci tak měli příležitost konzultovat své příspěvky s odborníkem s významnou zkušeností v tomto právním oboru.

Na setkání byl vytvořen nemalý prostor pro představení nově připravovaného 3. programového období Fondů EHP a Norska 2014 – 2021, jehož první výzvy z Bilaterálního fondu pro program „Kultura“ by měly být vypsány v první polovině roku 2019. V tomtéž bloku setkání byl zároveň představen nový projekt nazvaný Strategie podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury, zaměřený na efektivní a účinnou podporu všech odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých, řemeslných a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE.

vlky04

vlky03

ICT projekty Ministerstva kultury

Dne 11. 9. 2018 bylo ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D. podepsáno a zahájeno 6 projektů Ministerstva kultury z oblasti informačních a komunikačních technologií:

 

 

Projekty jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu výzev č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ a č. 26 „eGovernment” v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Slavnostní zahájení projektu Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

 

Za účasti ministra kultury Antonína Staňka, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a generální ředitelky Naděždy Goryczkové byl v pondělí 30. 7. 2018 slavnostně zahájen projekt Národního památkového ústavu s názvem “Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva”.

Předmětem projektu je citlivá komplexní stavební obnova západního křídla a 6. brány této národní kulturní památky, a to se zachováním jejích ojedinělých památkových hodnot. Stavebně obnoven bude zejména Jurkovičův palác s novou vestavbou, nově vybudováno bude návštěvnické centrum, které zjednoduší veřejnosti přístup do hradu a zároveň bude zvýšena ochrana této kulturní památky rozšířením zabezpečovacího systému.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti v současné době uzavřené části hradu Kunětická hora zavedením nového prohlídkového okruhu. Zároveň budou vytvořeny zcela nové expozice v originálních interiérech Dušana Jurkoviče, které budou veřejnosti prezentovat nadčasovou tvorbu tohoto geniálního architekta přelomu 19. a 20. století, výrazného představitele secesní architektury s velmi osobitým stylem ovlivněným lidovou architekturou.

Zahájení projektů Telč a Uherčice za účasti premiéra

 

V pátek 20. července 2018 byly za účasti premiéra ČR Andreje Babiše a generální ředitelky Naděždy Goryczkové slavnostně zahájeny dva projekty Národního památkového ústavu.

Prvním je projekt “Státní zámek Telč –  Růže Vysočiny”, při kterém dojde k rozsáhlé technické a stavební obnově objektu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Cílem realizace projektu je zpřístupnění maximálně možných, architektonicky zajímavých a vysoce ceněných prostor zámku širokému spektru návštěvníků, ale také optimalizace portfolia nabízených možnosti vyžití a prohlídek. Projekt proto reaguje jak interiérovou i exteriérovou stavební obnovou objektu včetně realizace inženýrských sítí, tak i zpřístupněním interaktivní expozice Zámeckého muzea a instalovaného depozitáře.

Druhým je projekt “Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna”, jehož hlavním cílem je především památková obnova s velkým podílem restaurátorských prací projektem vymezeného samostatného funkčního celku jedinečné národní kulturní památky, která je toho času ve stavebně technickém havarijním stavu.

Oba projekty za téměř 323 milionu Kč uspěly v konkurenci mnoha dalších podaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 52: Revitalizace vybraných památek II.