Seminář k veřejným zakázkám 30.11.2021

Prezentace:

Připravované legislativní změny v oblasti veřejných zakázek – Malenková

Základní principy a pojmy při zadávání veřejných zakázek Hanuš

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP – Holub, Hrubá

Evropské prostředky na podporu ČR v letech 2021-2027 – Bakičová

odkaz na video:

https://drive.google.com/file/d/10FKLbdQ2fg6vMdVlQa2Z2AUGYJyjIxTh/view?usp=sharing

Schválení Pravidel spolufinancování na programové období 2021-2027.

Informace ke schválení Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Ministerstvo financí schválilo Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Materiál je ke stažení v sekci Programové období 2021-2027.

Dne 28. dubna 2021 se uskutečnil první z řady workshopů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021-2027.

Kolegové z MMR, kteří se věnují nadnárodní a meziregionální evropské územní spolupráci, se domluvili na uspořádání série workshopů, kdy vám možnosti zapojení se do programů přiblíží mnohem dříve, abyste získali čas na přípravu projektů či vyhledávání partnerů. Níže je možné si prohlédnout prezentace, které byly tento den prostřednictvím online workshopu prezentovány.

2021_04_27_Infoday_1-Central-Europe

IP-CE-2021-2027-v3.1

Survey report_final

Pokud budete mít zájem se účastnit dalšího navazujícího workshopu (12. května 2021), neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu projektovakancelar@mkcr.cz a zařídíme, abyste byli zařazeni do seznamu pro zaslání pozvánek na akci.

Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP

Centrum nabízí Konzultační servis IROP, který je určen pro konzultace dotazů týkajících se Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027. Konzultační servis můžete využít při přípravě svého projektu a získat tak potřebné informace pro jeho úspěšnou realizaci.

Podrobné informace o Konzultačním servisu jsou k dispozici zde.

On-line seminář „Metodická podpora v zadávání veřejných zakázek a sdílení dobré praxe“

Projektová kancelář uspořádala ve středu 17. března 2021 další on-line seminář, tentokrát na téma „Metodická podpora v zadávání veřejných zakázek a sdílení dobré praxe“.

Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situaci se Projektová kancelář rozhodla uspořádat již druhý on-line seminář pro téměř 50 kolegů nejen z řad příspěvkových organizací resortu kultury. Na on-line semináři byly prezentovány základní informace k Zákonu č.134/2016 Sb., postupy zadávání veřejných zakázek pro žadatele/příjemce realizujících projekty z Evropských strukturálních a investičních fondů, dále byl nastíněn průběh zadávacího řízení a účastníci byli také seznámeni s Metodikou projektového řízení MK. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a konkrétní případy z praxe.

Děkujeme za technickou podporu kolegům z SOITSS.

Tento on-line seminář se uskutečnil v rámci projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255.

On-line seminář “Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat”

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 28. ledna 2021 první on-line seminář „Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat“.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Projektová kancelář rozhodla uspořádat první on-line seminář pro téměř 50 kolegů nejen z řad příspěvkových organizací resortu kultury. Na on-line semináři byla prezentována aktualizovaná sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování, včetně nové kapitoly, zahrnuté i v aktualizované Metodice projektového řízení MK, týkající se Závěrečného vyúčtování akce. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při jejich vyplňování.

Děkujeme za spolupráci nejen kolegům z ODMA, OPO, ale i za technickou podporu SOITSS.

 

Tento on-line seminář se uskutečnil v rámci projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255.

 

Informace státních orgánů k veřejným zakázkám v době koronavirové nákazy

OPZ

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy/normal

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prodluzovani-doby-realizace-plneni-verejnych-zakazek?inheritRedirect=false

 

MMR

Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni/Doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy

 

ÚOHS

Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/2757-rozcestnik-uohs-ke-koronavirove-krizi.html

Informace ŘO pro žadatele a příjemce v souvislosti s nouzovým stavem

Řídicí orgány jednotlivých operačních programů reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními Vlády ČR. Pro žadatele a příjemce byly zveřejněny nejdůležitější informace, jak aktuálně postupovat v realizaci a administraci projektů.

Stanoviska vybraných operačních programů jsou k dispozici na následujících odkazech.

 

IROP

Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-pro-prijemce-dotaci-z-irop-v-souvislosti

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

 

OPŽP

Úřední hodiny Fondu obnoveny v plném rozsahu

https://www.opzp.cz/uredni-hodiny-fondu-obnoveny-v-plnem-rozsahu/

Důležité informace pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP k nastalému nouzovému stavu

https://www.opzp.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/

 

OPZ

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR III.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-iii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr?inheritRedirect=false

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prodluzovani-doby-realizace-plneni-verejnych-zakazek?inheritRedirect=false

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/provoz-detskych-skupin?inheritRedirect=false

 

OP VVV

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm

Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemce-op-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm

Změna výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) – prodloužení maximální délky trvání projektu z 36 na 42 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i-implementace-apiv-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-z-36-na-42-mesicu.htm

Informace pro žadatele a příjemce k obnovení běhu lhůt v případě ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-a-prijemce-k-obnoveni-behu-lhut-v-pripade-ukonceni-nouzoveho-stavu-vyhlaseneho-dne-12-brezna-2020-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru.htm

 

NOK MMR

Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenymi-nenadalou-situac

Sběr dat

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 30. ledna 2020 workshop k aktuálnímu systému sběru dat a informací k projektům spolufinancovaným z ESIF. Účastníkům z řad příspěvkových organizací resortu kultury byla prezentována nová sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při vyplňování sběrných formulářů tak, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry. Zároveň měli příležitost projednat s odborníky Samostatného oddělení projektového předání relevantních dat, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2021 a ve střednědobém výhledu.

Projektová kancelář zároveň na workshopu informovala účastníky o zahájení sběru projektových záměrů do nově připravovaného programového období 2021 – 2027, ke kterému též připravila formulář.

Aktuální formuláře ke sběru dat pro rok 2020 a projektových záměrů do nového programového období 2021-2027 jsou ke stažení ZDE

Projektová kancelář zároveň děkuje za spolupráci při přípravě a realizaci této akce zástupcům Národního technického muzea, kteří zajistili jak prostory a kompletní zázemí workshopu, tak doprovodný program účastníkům workshopu ve formě prohlídky NTM.

Podzimní Přestavlky

Po velmi úspěšném semináři Projektový management v praxi, který se konal na jaře letošního roku a měl vynikající zpětnou vazbu od účastníků nejen v rámci evaluačního procesu PK, jsme se rozhodli v tomto formátu pokračovat.

Podzimní díl seriálu Projektový management v praxi II se konal v termínu 18. – 19. listopadu 2019 opět v osvědčeném prostředí školicího centra NKÚ v Přestavlkách u Slap, za což tímto děkujeme panu řediteli Odboru příspěvkových organizací Ing. Michalu Mejdrechovi, Ph.D.

Semináři vévodila dvě stěžejní témata – Výměna dobré praxe a Priority financování oblasti kultury v ČR z nových dotačních programů.

V první části semináře seznámila účastníky paní doktorka Renata Šedová s příklady dobré praxe, ale i úskalími projektu Národního památkového ústavu s názvem “Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva”. Dalším v pořadí bylo představení taktéž projektu NPÚ, nazvaného “Pernštejn – Vrchnostenská zahrada”, který účastníkům se všemi klady i zápory prezentoval manažer projektu Ing. Jan Slezák.

Do této části semináře bezezbytku spadá i resortní projekt Ministerstva kultury “Compliance of IT systems with GDPR”, který je financován Evropskou komisí v rámci Structural Reform Support Programme (SRSP). Aktuální situaci a výsledky analýzy stavu GDPR na jednotlivých příspěvkových organizacích prezentovali účastníkům zástupci z dodavatelské společnosti PricewaterhouseCoopers Martin Tomešek a Vincent Santamaria.

Druhá část semináře byla věnována možnostem financování kulturních projektů z aktuálně vyhlášených výzev již třetího programového období Fondů EHP a Norska a připravovaného programu IROP II. nového programového období ESIF 2021 – 2027, se kterými je seznámili odborníci nejfundovanější, tedy Ing. Jan Hrdlička, vedoucí Oddělení EHP/Norských fondů Ministerstva kultury, PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí Oddělení řízení a Mgr. Martina Fišerová z Odboru řízení operačních programů, oba zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.

Prezentace všech přednášejících jsou ke stažení ZDE.