Informace státních orgánů k veřejným zakázkám v době koronavirové nákazy

OPZ

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy/normal

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prodluzovani-doby-realizace-plneni-verejnych-zakazek?inheritRedirect=false

 

MMR

Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni/Doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy

 

ÚOHS

Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/2757-rozcestnik-uohs-ke-koronavirove-krizi.html

Informace ŘO pro žadatele a příjemce v souvislosti s nouzovým stavem

Řídicí orgány jednotlivých operačních programů reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními Vlády ČR. Pro žadatele a příjemce byly zveřejněny nejdůležitější informace, jak aktuálně postupovat v realizaci a administraci projektů.

Stanoviska vybraných operačních programů jsou k dispozici na následujících odkazech.

 

IROP

Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-pro-prijemce-dotaci-z-irop-v-souvislosti

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

 

OPŽP

Úřední hodiny Fondu obnoveny v plném rozsahu

https://www.opzp.cz/uredni-hodiny-fondu-obnoveny-v-plnem-rozsahu/

Důležité informace pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP k nastalému nouzovému stavu

https://www.opzp.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/

 

OPZ

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR III.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-iii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr?inheritRedirect=false

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prodluzovani-doby-realizace-plneni-verejnych-zakazek?inheritRedirect=false

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/provoz-detskych-skupin?inheritRedirect=false

 

OP VVV

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm

Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemce-op-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm

Změna výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) – prodloužení maximální délky trvání projektu z 36 na 42 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i-implementace-apiv-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-z-36-na-42-mesicu.htm

Informace pro žadatele a příjemce k obnovení běhu lhůt v případě ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-a-prijemce-k-obnoveni-behu-lhut-v-pripade-ukonceni-nouzoveho-stavu-vyhlaseneho-dne-12-brezna-2020-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru.htm

 

NOK MMR

Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenymi-nenadalou-situac

Sběr dat

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 30. ledna 2020 workshop k aktuálnímu systému sběru dat a informací k projektům spolufinancovaným z ESIF. Účastníkům z řad příspěvkových organizací resortu kultury byla prezentována nová sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při vyplňování sběrných formulářů tak, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry. Zároveň měli příležitost projednat s odborníky Samostatného oddělení projektového předání relevantních dat, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2021 a ve střednědobém výhledu.

Projektová kancelář zároveň na workshopu informovala účastníky o zahájení sběru projektových záměrů do nově připravovaného programového období 2021 – 2027, ke kterému též připravila formulář.

Aktuální formuláře ke sběru dat pro rok 2020 a projektových záměrů do nového programového období 2021-2027 jsou ke stažení ZDE

Projektová kancelář zároveň děkuje za spolupráci při přípravě a realizaci této akce zástupcům Národního technického muzea, kteří zajistili jak prostory a kompletní zázemí workshopu, tak doprovodný program účastníkům workshopu ve formě prohlídky NTM.

Podzimní Přestavlky

Po velmi úspěšném semináři Projektový management v praxi, který se konal na jaře letošního roku a měl vynikající zpětnou vazbu od účastníků nejen v rámci evaluačního procesu PK, jsme se rozhodli v tomto formátu pokračovat.

Podzimní díl seriálu Projektový management v praxi II se konal v termínu 18. – 19. listopadu 2019 opět v osvědčeném prostředí školicího centra NKÚ v Přestavlkách u Slap, za což tímto děkujeme panu řediteli Odboru příspěvkových organizací Ing. Michalu Mejdrechovi, Ph.D.

Semináři vévodila dvě stěžejní témata – Výměna dobré praxe a Priority financování oblasti kultury v ČR z nových dotačních programů.

V první části semináře seznámila účastníky paní doktorka Renata Šedová s příklady dobré praxe, ale i úskalími projektu Národního památkového ústavu s názvem “Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva”. Dalším v pořadí bylo představení taktéž projektu NPÚ, nazvaného “Pernštejn – Vrchnostenská zahrada”, který účastníkům se všemi klady i zápory prezentoval manažer projektu Ing. Jan Slezák.

Do této části semináře bezezbytku spadá i resortní projekt Ministerstva kultury “Compliance of IT systems with GDPR”, který je financován Evropskou komisí v rámci Structural Reform Support Programme (SRSP). Aktuální situaci a výsledky analýzy stavu GDPR na jednotlivých příspěvkových organizacích prezentovali účastníkům zástupci z dodavatelské společnosti PricewaterhouseCoopers Martin Tomešek a Vincent Santamaria.

Druhá část semináře byla věnována možnostem financování kulturních projektů z aktuálně vyhlášených výzev již třetího programového období Fondů EHP a Norska a připravovaného programu IROP II. nového programového období ESIF 2021 – 2027, se kterými je seznámili odborníci nejfundovanější, tedy Ing. Jan Hrdlička, vedoucí Oddělení EHP/Norských fondů Ministerstva kultury, PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí Oddělení řízení a Mgr. Martina Fišerová z Odboru řízení operačních programů, oba zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.

Prezentace všech přednášejících jsou ke stažení ZDE.

Seminář Přestavlky

 

Ve dnech 27. a 28. března 2019 se konal první letošní seminář nazvaný Výměna zkušeností příjemců ESIF v resortu Ministerstva kultury – diskusní panel k aktuálnímu stavu realizovaných projektů. Akce se konala pod záštitou ředitelů Odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Josefa Prakse a Odboru příspěvkových organizací Ing. Michala Mejdrecha, Ph.D.

Po úvodní prezentaci Projektové kanceláře, ve které byli účastníci seznámeni s aktuální situací v oblasti projektového řízení, zejména postupu činností na probíhajících projektech a novinek z Centra pro regionální rozvoj České republiky a řídicího orgánu IROP, byl účastníkům předložen aktuální harmonogram projektu MK ČR a Evropské komise nazvaný “Podpora dosažení shody IT systémů resortu MK ČR s GDPR“.

Následoval hlavní bod programu, kterým bylo představení aktuálního stavu a výměna zkušeností z realizovaných projektů. První den byly prezentovány projekty:

  • Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře
  • Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Moravské galerie v Brně
  • Národní eKnihovna prezentovaná zástupci Národní knihovny ČR
  • Hudební nástroje v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury

a tři projekty prezentované zástupci Národního památkového ústavu:

  • Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě
  • Klášter Kladruby – Život v řádu
  • Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Druhý den pak následovalo představení aktuální situace na dalších neméně zajímavých projektech Moravské zemské knihovny a Národního technického muzea:

  • Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK
  • Rozvoj depozitárního areálu NTM Čelákovice
  • Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Z velmi pozitivních ohlasů, kterých se nám dostalo od účastníků bezprostředně po skončení akce, je více než zřejmé, že tento formát výměny zkušeností je velmi přínosný a je o něj velký zájem, takže na něj určitě budeme v budoucnu navazovat ať již představením dalších projektů, tak postupu a vypořádání problematických částí již představených projektů.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE.

Upřesnění podmínek čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu a na projektové řízení

ŘO IROP dne 19. 2. 2019 Závazným stanoviskem č. 12 upřesnil podmínky čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu, náklady na projektové řízení, příp. osobní náklady manažera projektu, v SC 3.1 Kultura, v SC 2.1 pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb a v SC 4.1 pro aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Kulturní dědictví.
Výdaje na osobní náklady manažera projektu, členů projektového týmu a na úhradu nákladů na projektové řízení nelze v průběhu realizace projektu navyšovat. Maximální výše těchto výdajů pro projekt je stanovena v Rozpočtu v MS2014+ v době schválení projektu Řídicím orgánem IROP. Všechny předložené žádosti o změnu a dosud nepředložené žádosti o změnu na navýšení těchto výdajů budou zamítnuty. Další informace naleznete ZDE.

CRR pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje CRR od 1. 3. 2019  osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita CRR je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

Centrum současně sděluje, že povinnost předložit dokumentaci k zakázce byla splněna samotným předložením dokumentace, žadatel/příjemce není povinen vyčkat na stanovisko CRR a může zahájit zadávací/výběrové řízení i bez stanoviska Centra. Uzavřít smlouvu či dodatek může žadatel/příjemce ihned poté, co nastanou zákonné podmínky, resp. podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

Kontrola předložené dokumentace bude provedena nejpozději před schválením první žádosti o platbu, ve které budou výdaje z této zakázky uplatněny. 

Pokud bude ze strany Centra konzultace poskytnuta, doporučuje Centrum žadateli/příjemci, aby výstupy z konzultace zapracoval do příslušné dokumentace k zakázce. Odpovědnost za zapracování výstupů konzultace do příslušné dokumentace k zakázce je v plné kompetenci a odpovědnosti žadatele/příjemce.

Workshop ke sběru dat

Projektová kancelář uspořádala ve středu 16. ledna 2019 workshop k aktuálnímu systému sběru dat. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti vyplňování sběrných formulářů, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry a zároveň měli možnost předat relevantní data, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2020 a následující roky.

Aktuální formuláře sběru dat jsou ke stažení ZDE.

Slavnostní zahájení projektů na Šternberku

Ve čtvrtek 21. 12. 2018 byly za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a vrcholných představitelů Národního památkového ústavu slavnostně zahájeny projekty na obnovu státního hradu Šternberk. Konkrétně se jedná o projekt Šternberské hradní návrší „Čas proměn hradního parku a podhradí“ spolufinancovaný z IROP SC 3.1 a projekt Státní hrad Šternberk – restaurování souboru kachlových kamen spolufinancovaný z IROP SC 4.1.

Na projektech v celkové hodnotě dosahující téměř 52 milionů korun se finančně podílela Evropská unie, a to částkou přesahující 43 milionů korun. Evropské strukturální a investiční fondy tak představují jedinečnou příležitostí investovat do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České republiky.

Hlavním cílem projektů je výrazné zlepšení technického stavu exteriéru i interiéru národní kulturní památky, jež je jednou z dominant olomouckého regionu a která přispěje ke zvýšení atraktivity celého území. Významně se rozšíří nabídka služeb a odstraní přístupové bariéry. Obnovou přístupových prvků pro pohyb návštěvníků, budováním WC, pokladny, informačního centra, klidové zóny a bezbariérových prvků, bude tento funkční celek vnímán jako komplex s hodnotou nemovité kulturní památky. Zvýší se ochrana památky obnovou oplocení s nově zavedeným pobytovým režimem, čímž dojde k zatraktivnění pro návštěvníky hradu. V neposlední řadě budou rozšířeny možnosti stávající nabídky kulturně-společenských aktivit.

 

Po realizaci projektu budou v rámci funkčního celku podpořeného projektem vytvořeny 2 nové okruhy s průvodcem a 1 okruh (expozice) bez průvodce a 1 volně přístupný objekt.

– Samostatná expozice v prostorách vstupního objektu – strážního domku – “Páni na Šternberku”

– Samostatná prohlídka ledovny

– Zpřístupnění objektu nazývaného skleníkem

Zahájení projektů Národního technického muzea

 

Za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra byly v prostorách budoucího muzea na Masarykově nádraží v Praze ve čtvrtek 29. 11. 2018 slavnostně zahájeny projekty Národního technického muzea Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ a „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM.

Národní technické muzeum uspělo s těmito projekty za více než 60 milionů Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: “Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví”, kolové výzvy č. 76: “MUZEA II”, která je jedinečnou příležitostí zachování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví České republiky.

V případě projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ je základním záměrem projektu dlouhodobé uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového fondu se jedná o vybudování nové depozitární plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů.

Předmětem projektu “Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM” je provedení kompletní restaurátorské obnovy unikátních sbírkových předmětů – třech parních lokomotiv, které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM. Lokomotivy jsou v současné době uchovávány v nevyhovujících podmínkách a jejich technický stav a nekompletnost neumožňuje jejich prezentaci veřejnosti. Lokomotivy budou přesunuty do objektu Montovny, který je pro jejich bezpečné uložení připraven. Součástí projektu je rovněž instalace zabezpečovacích systémů do objektu Montovny.