CRR pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje CRR od 1. 3. 2019  osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita CRR je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

Centrum současně sděluje, že povinnost předložit dokumentaci k zakázce byla splněna samotným předložením dokumentace, žadatel/příjemce není povinen vyčkat na stanovisko CRR a může zahájit zadávací/výběrové řízení i bez stanoviska Centra. Uzavřít smlouvu či dodatek může žadatel/příjemce ihned poté, co nastanou zákonné podmínky, resp. podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

Kontrola předložené dokumentace bude provedena nejpozději před schválením první žádosti o platbu, ve které budou výdaje z této zakázky uplatněny. 

Pokud bude ze strany Centra konzultace poskytnuta, doporučuje Centrum žadateli/příjemci, aby výstupy z konzultace zapracoval do příslušné dokumentace k zakázce. Odpovědnost za zapracování výstupů konzultace do příslušné dokumentace k zakázce je v plné kompetenci a odpovědnosti žadatele/příjemce.