Výzva č. 76 Muzea II.

Plné znění výzvy naleznete ZDE

 

Základní identifikace

Specifický cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Obor podnikání: Vlastníci kulturního dědictví, knihovny, muzea

Dotace na: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výše dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj – 900 000 000 Kč

Státní rozpočet – maximálně: 158 823 529 Kč

Stav výzvy: Program je v současné době otevřen

Druh výzvy: Kolová

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 10. 2017, 14:00

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018, 14:00

 

Míra spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
 • Státní rozpočet: organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15 %

Informace z výzvy a z textu výzvy

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou muzea a zřizovatelé muzeí. Muzea a jejich zřizovatelé – kraje, organizace zřizované/zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Podpořena mohou být muzea, splňující všechny podmínky:

 • muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
 • muzeum spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016,   překročila 30 000 návštěvníků1, výpočet vychází z údajů za návštěvnost, včetně návštěvnosti akcí pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu NIPOS.

 

Výše dotace

Minimální výši celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je: 123 282 000 Kč

 

Jaké aktivity budou podporovány?

Podporováno je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Zachování kulturního dědictví prostřednictvím muzeí ve smyslu této výzvy je zabezpečení, preventivní a sanační konzervace sbírek, restaurování muzejních sbírkových předmětů, zajišťujících integritu sbírek při jejich zpřístupnění a uložení. Podporované je využití moderních informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky jako součásti muzejních expozic.

Součástí studie proveditelnosti musí být Plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části. Plán zpřístupnění není povinný v případě projektů zaměřených na budování nových a rekonstrukce stávajících depozitářů.

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší.

Hlavní podporované aktivity

 • budování a tvorba nových expozic, rekonstrukce stávajících expozic a pořízení audiovizuální techniky,
 • rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů a pořízení nezbytného vybavení,
 • stavební obnova budov muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany a zpřístupněním sbírkových fondů,
 • rekonstrukce stávajícího a výstavba nového sociálního zázemí a návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna pro návštěvníky),
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a rekonstrukce),
 • odstraňování přístupových bariér (stavební obnova a rekonstrukce muzeí, budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností, budování prvků pro osoby se sníženou schopností orientace),
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí pro zvýšení ochrany sbírkových předmětů (mechanické bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém ochrany proti přepětí a elektrickým
 • rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, hasicí zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený televizní okruh),
 • pořízení technologického zařízení a strojů pro zajištění stabilního a požadovaného prostředí pro uložení sbírkových předmětů, a systémů měření a regulace fyzikálních veličin – vlhkosti, teploty, světelné intenzity, osvitu, UV radiace, prašnosti a objektů sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky),
 • konzervování-restaurování sbírkových předmětů,
 • digitální evidence sbírky, digitalizace sbírky nebo její části (pouze jako součást komplexnějších projektů2),
 • pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci sbírek, jejich zabezpečení, dokumentaci a inventarizaci,
 • obnova zahrad a parků – pokud jsou součástí expozic (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),
 • budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich nezbytného vybavení a zařízení.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavními aktivitami projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

 

Vedlejší podporované aktivity

 • projektové řízení (nákup služby),
 • pořízení studie proveditelnosti,
 • pořízení projektové dokumentace, EIA, archeologický průzkum,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, inženýring),
 • pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,
 • libreta a projektová dokumentace k expozicím,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, balení, instalace, deinstalace sbírkových předmětů),
 • pořízení modelů a kopií (samostatné modely nebo kopie, které nejsou součástí expozic),
 • budování zpevněných obslužných ploch v areálu muzea, sloužících k realizaci ochrany sbírek a manipulace s exponáty a k přístupu požární ochrany,
 • nákup pozemků nezbytných pro realizaci projektu,
 • nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu,
 • povinná publicita.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo souhrnně maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává se však do celkových výdajů projektu.

 

Indikátory

9 07 03 – Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů

9 07 10 – Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů

 

Forma podpory:

 • převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)
 • dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce)

Klíčová hodnotící kritéria

 • výsledky projektu jsou udržitelné
 • projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
 • projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020
 • výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
 • minimálně 85% způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu
 • v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě ŘO IROP

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektu jsou rozdělena na kritéria napravitelná    a nenapravitelná.