Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultur. dědictví – int. proj. ITI

Plné znění výzvy naleznete ZDE

Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

Základní identifikace

Obor podnikání: Vlastníci kulturního dědictví, knihovny, muzea

Dotace na: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výše dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 146 035 000 Kč, státní rozpočet – maximálně 202 241 471 Kč

Stav výzvy: Program je v současné době otevřen

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2022

Jaké aktivity budou podporovány?

 • památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO,
 • památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národní kulturní památky k 1. 1. 2014,
 • památky zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Hlavní podporované aktivity

 • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce),
 • obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),
 • odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace),
 • rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení),
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky)
 • digitalizace památek a mobiliáře, pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Vedlejší podporované aktivity

 • osobní náklady projektového týmu,
 • pořízení studie proveditelnosti,
 • pořízení projektové dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby,
 • pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, instalace a deinstalace předmětů),
 • pořízení restaurátorských záměrů, libret a projektové dokumentace k expozicím,
 • pořízení exponátů, modelů a kopií,
 • nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu,
 • povinná publicita.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Podpořena mohou být muzea, knihovny splňující následující podmínky:

 • Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
 • Muzeum spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků2, výpočet vychází z údajů za návštěvnost, včetně návštěvnosti akcí pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu NIPOS.
 • Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
 • Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Výše dotace

Minimální výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt ŘO IROP nestanovil.

Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je:

 • v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO – 246 565 000 Kč
 • v ostatních případech – 123 282 000 Kč

 Forma podpory:

 •  převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)
 • dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce)

Klíčová hodnotící kritéria

 • výsledky projektu jsou udržitelné
 • projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
 • projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020
 • výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
 • minimálně 85% způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu
 • v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě ŘO IROP