Výzva č. 31 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Podporovaná opatření:

 1. Implementace soustavy Natura 2000

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS:

  • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,
  • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ,
  • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
  • vyznačení lokalit v terénu,
  • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS.
  • II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
  • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu,
  • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
  • vyznačení lokalit v terénu,
  • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
  • osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
  • III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
  • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
  • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení,
  • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu,
  • péče o dřeviny mimo les,
  • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů,
  • likvidace invazních a expanzivních druhů,
  • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
  • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.),
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.Výzva se vztahuje na individuální projekty
  • PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
 • Kraje
 • Lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

VÝŠE DOTACE

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 250 000 Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: Maximálně 100 % způsobilých nákladů

Celková alokace výzvy

250 mil. Kč

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ

Území celé České republiky.

Povinné indikátory:

 • 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)
 • 45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
 • 45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy
 • 45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury
 • 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000