Výzva č. 25 Knihovny

Plné znění výzvy naleznete ZDE

Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Místem realizace projektů je území celé ČR mimo území hl. m. Prahy (rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.

Celková alokace pro danou výzvu činí z Evropského fondu pro regionální rozvoj 687 milionů korun a ze státního rozpočtu 121,2 milionů korun.

Základní identifikace

Obor podnikání: knihovny

Dotace na: zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů

Výše dotace: 3 – 123,3 mil. Kč

Stav výzvy: program je v současné době otevřen

Datum vyhlášení výzvy: 11. 3. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2017

Aktuální informace k výzvě: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává se však do celkových výdajů projektu.

Hlavní podporované aktivity

 • rekonstrukce stávajících a budování nových knihovních depozitářů, administrativního a sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení
 • rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven pro zvýšení ochrany a zpřístupnění knihovních fondů
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a rekonstrukce)
 • odstraňování přístupových bariér (stavební obnova a rekonstrukce, budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace)
 • zvýšení ochrany a preventivní konzervace knihovního fondu (stavební obnova a rekonstrukce, mechanické bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém ochrany proti přepětí a elektrickým rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická ochrana knihovního fondu, hasicí zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený televizní okruh, systémy měření a regulace fyzikálních veličin – relativní vlhkosti, teploty, světelné intenzity, osvitu, UV radiace, prašnosti, koncentrace vzdušných polutantů)
 • konzervování-restaurování knihovních fondů
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí, pořízení technologického zařízení a strojů, zajišťujících stabilní a požadované prostředí pro uložení knihovního fondu
 • objekty sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna pro návštěvníky)
 • budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich vybavení a zařízení, sociální zázemí
 • digitální evidence knihovního fondu, tvorba metadat, digitalizace knihovního fondu nebo jeho části, pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci knihovního fondu, jeho zabezpečení, dokumentaci a revizi jako součást komplexnějších projektů

Vedlejší podporované aktivity

 • osobní náklady členů projektového týmu
 • projektové řízení (nákup služby)
 • pořízení studie proveditelnosti
 • pořízení projektové dokumentace, EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, restaurátorské záměry
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • přeprava knihovního fondu
 • pořízení kopií knihovních jednotek
 • budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny, sloužících k realizaci ochrany a manipulaci s knihovním fondem a k přístupu požární ochrany
 • nákup pozemků nezbytných pro realizaci projektu
 • nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu
 • povinná publicita

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • Zvýšení ochrany knihovních fondů
 • Konzervování – restaurování knihovních fondů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
 • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu:

 • EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH:

 • 3 000 000 Kč

Pokud po vydání právního aktu se na základě soutěže sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, nejedná se o porušení Podmínek, resp. kritérií přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu.

Maximální výše celkových výdajů včetně DPH:

 • 123 282 000 Kč

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • knihovny, zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny
 • zřizovatelé knihoven, zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020
 • projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení
 • výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
 • cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu
 • žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu
 • min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu
 • v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě
 • knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
 • projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, a v době podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt
 • digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího projektu
 • harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
 • v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.