PROJEKT

Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rámec naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.

Projekt je jednorázová aktivita, která je prováděna za účelem dosažení předem stanoveného cíle, v plánovaném čase, při vynaložení jednorázových lidských a materiálních zdrojů a která nespadá do běžné činnosti organizace.

Projekt musí splňovat minimálně jeden z těchto znaků:

    1. Vazba na strategii MK / resortu MK / resortní organizace MK (je prostředkem k naplňování strategie)
    2. Vazba na agendu veřejné správy
    3. Nezbytnost nastavení organizační struktury – (věcný) přesah přes více organizačních útvarů (resortní) organizace nebo přes více organizací resortu MK (včetně přesahu do prostředí MK)
    4. Spolufinancování z finančních prostředků Evropské unie (dotace, granty) nebo jiných mimorozpočtových prostředků

Projekt musí splňovat minimálně jeden z těchto znaků:

  1. Finanční rozsah ≥ 0,5 mil. Kč
  2. Délka trvání ≥ 3 měsíce