AKCE

Akcí se rozumí realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek za účelem obnovy, opravy, údržby, technického zhodnocení nebo pořízení hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících investičních a neinvestičních nákladů, potřebných k zajištění realizace akce, zejména přímé výstavby, rekonstrukce nebo modernizace budov, nákupu pozemků, budov a zařízení. Součástí akcí se rozumí např. i projektová příprava, inženýrská činnost, posudky, technický dozor stavebníka, projektový manažer apod. Akce je projektem, pakliže splňuje definici projektu.