Projektový management v praxi

vlky01

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2018 se ve školícím středisku NKÚ v Přestavlcích konalo tradiční podzimní několikadenní setkání Projektové kanceláře MK se zástupci příspěvkových organizací na téma Projektový management v praxi.

Zahájení semináře jako již tradičně patřilo metodickému řízení v rámci resortu MK, na které navazovalo krátké, avšak intenzivní školení zaměřené na pravidelný sběr dat z příspěvkových organizací. Projektová kancelář představila nástroj pro efektivní sběr informací a údajů, díky kterému vytvoří robustní systém sledování potřeb (SSP) a plánování financí akcí podporovaných z ESIF.

Velkou pozornost přadstavovalo téma nazvané Veřejnosprávní kontroly a Metodické a kontrolní návštěvy. Prezentace byla zaměřena na výstupy a výsledky již ukončených kontrol, jejichž více či méně závažná zjištění mohou sloužit jako příklady toho, na co si dávat při řízení projektu pozor.

V rámci setkání byly prezentovány pokroky v již schválených resortních ICT projektech a představena nová Metodika řízení ICT projektů, která vychází z principů Metodiky projektového řízení Ministerstva kultury, avšak s větším důrazem na specifika ICT projektů, podporuje naplňování principů eCulture MK ČR a Enterprise architektury MK ČR směrem k eGovernmentu, přináší jednotný architektonický pohled v rámci Národního architektonického plánu, upřesňuje řízení ICT projektů a dává vodítka a best practices.

Prezentace Evaluace projektového řízení vycházela z výsledků a zjištění zpracovaných v dokumentu 1. průběžná evaluační zpráva projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“. Zaměřila se na základní cíle evaluace, jakými jsou zmapování rámcového kontextu projektu, zachycení intervenční logiky v podobě teorie změny, navržení struktury a zaměření evaluace v dalších letech realizace projektu a v neposlední řadě návrh harmonogramu pro rok 2019 a vytvoření rámce pro 2. průběžnou evaluační zprávu.

Pravidelně vysokou odbornost a sledovanost mělo vystoupení Mgr. Martina Hanuše věnované palčivému tématu veřejných zakázek. Účastníci tak měli příležitost konzultovat své příspěvky s odborníkem s významnou zkušeností v tomto právním oboru.

Na setkání byl vytvořen nemalý prostor pro představení nově připravovaného 3. programového období Fondů EHP a Norska 2014 – 2021, jehož první výzvy z Bilaterálního fondu pro program „Kultura“ by měly být vypsány v první polovině roku 2019. V tomtéž bloku setkání byl zároveň představen nový projekt nazvaný Strategie podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury, zaměřený na efektivní a účinnou podporu všech odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých, řemeslných a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE.

vlky04

vlky03